Novice

Vse emisije v Lafarge Cementu v letu 2009 bistveno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 15. Januarja 2010 - V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Ker v decembru preteklega leta naša proizvodnja ni obratovala, tokrat namesto rednega mesečnega poročila o emisijah objavljamo letno poročilo. Od meseca julija naprej je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure.

Preteklo leto je bilo za družbo Lafarge Cement Trbovlje prelomno. Družba je prejela okoljevarstveno dovoljenje, ki ji omogoča dolgoročno konkurenčnost in obstoj. V skladu z dovoljenjem smo pričeli v mesecu maju 2009 nadomeščati del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi gorivi (t.j. gorljivi odpadki – odpadna plastika, odpadna olja). V oktobru 2009 smo z dokončanjem postrojenja za doziranje odpadnih gum pričeli z uporabo tretjega alternativnega goriva, s katerim nadomeščamo fosilna.

Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva, se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov. Tako smo v skladu z uredbo v mesecu maju pričeli obratovati pod spremenjenimi, strožjimi zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi za emisije v zrak.

V letu 2009 smo zaradi velikega padca povpraševanja po cementu obratovali samo 179 dni. Z uspešno zamenjavo klasičnih, fosilnih goriv z alternativnimi na podlagi pridobljenega okoljskega dovoljenja, smo v preteklem letu bistveno prispevali k ohranjanju naravnega okolja. Za približno 5.000 ton smo zmanjšali uporabo fosilnih goriv, ter dodatno zmanjšali obremenjevanje okolja s 3.999 tonami gorljivih odpadkov, 978 tonami odpadnih olj ter 901 tono odpadnih gum, ki bi v veliki večini končali na slovenskih smetiščih in potencialno ogrožali našo podtalnico.

Dokazali smo, da je tehnologija sosežiga v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter obenem tudi priložnost za kreiranje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki. To nenazadnje dokazujejo uspešne okoljske politike najbolj ozaveščenih držav EU. Slovenija v tem trenutku nima infrastrukture potrebne za predelavo lastnih odpadkov. Zato poleg slovenskega dobavitelja, ki predeluje slovensko plastiko, Lafarge Cement pridobiva večji del gorljivih odpadkov - odpadne plastike od avstrijske družbe, locirane 5 km od slovenske meje. Med surovinami tega dobavitelja predstavlja pomemben delež tudi odpadna plastika iz Slovenije. Odpadna olja in odpadne gume dobavljajo družbi izključno domača podjetja, ki jih zbirajo na področju Slovenije. Slovenija na žalost zaradi zamujanja pri uveljavljanju evropske direktive in izgradnje infrastrukture za predelavo odpadkov preliva akumulacijo in morebitna nova delovna mesta v sosednje države. Razlog za pomanjkanje infrastrukture so pogosto tudi nasprotovanja javnosti postavitvam regijskih centrov z ravnanjem z odpadki in projektom termične predelave.

Zavedamo se, da je pridobljeno okoljsko dovoljenje tudi velika odgovornost. Zato bodo naša dejanja še naprej usmerjena v zniževanje okoljskega odtisa, saj bomo lahko le tako vsem predstavljali svojo pravo podobo, ki se počasi le prebija v slovensko javnost. Dokazov za to imamo veliko. V sklopu dnevov odprtih vrat si je cementarno v letu 2009 ogledalo približno 500 obiskovalcev, nominirani smo bili za nagrado Okolju prijazno podjetje 2009, prejeli smo dve nagradi za razvoj okolju prijaznega izdelka ter bili finalisti izbora za naj e-podjetje. Nadaljevali bomo začrtano pot in se potrudili, da nas bo tudi javnost sprejela takšne, kot res smo: eno okoljsko najbolj odgovornih, ozaveščenih in uspešnih podjetij v državi. Ob tem smo eden večjih zaposlovalcev v Zasavju, dober partner lokalni skupnosti in pomemben dobavitelj slovenski gradbeni industriji. Z razvojem novih, okolju prijaznejših vrst cementa in nadaljnjem zniževanjem vplivov podjetja na okolje, ki so že danes najnižji v vsej svoji 134 letni zgodovini cementarne v Trbovljah, želimo našo pozicijo v prihodnosti še dodatno okrepiti.

Priloženi letni rezultati meritev potrjujejo strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo ter upravičenost tehnoloških investicij v zadnjih letih.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT TRBOVLJE ZA LETO 2009


Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V letu 2009 je družba Lafarge Cement prejela okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z izdanim dovoljenjem smo pričeli v mesecu maju 2009 nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki – odpadna plastika, odpadna olja). Postrojenje za odpadne gume je bilo dokončano v mesecu oktobru, tako družba od oktobra 2009 dalje uporablja za nadomeščanje fosilnih goriv tudi odpadne gume.
Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov. Tako smo v skladu z uredbo v mesecu maju pričeli obratovati pod spremenjenimi, nižjimi zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi za emisije v zrak.

V letu 2009 smo obratovali 179 dni. V tem času smo nadomestili okrog 5.000 ton fosilnih goriv z alternativnimi, pri čemer smo porabili 3.999 ton gorljivih odpadkov – odpadne plastike, 978 ton odpadnih olj ter 901 ton odpadnih gum.

Vse dnevne povprečne vrednosti parametrov za leto 2009, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.
Prav tako so bile pod zakonskimi mejami tudi vse vrednosti za težke kovine, dioksine / furane in benzen, ki se merijo občasnih.

Dnevni podatki za leto 2009* so bili:
 • prah: letna povprečna vrednost 12 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 40 mg/m3
 • SO2: letna povprečna vrednost 6 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 95 mg/m3
 • NOx: letna povprečna vrednost 334 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 613 mg/m3
 • TOC: letna povprečna vrednost 73 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 128 mg/m3
 • HCl: letna povprečna vrednost 0,2 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 10 mg/m3
 • HF: letna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 1,3 mg/m3

*Vsi izračuni upoštevajo celoletno povprečje, kar vključuje podatke za obdobje januar-april 2009, ko nismo uporabljali alternativnih goriv ter obdobje maj-december, ko smo uporabljali alternativna gorivaGraf 1: Letna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo leto 2009 pred uporabo alternativnih goriv in po pričetku uporabe

SKLEP:
V letu 2009 je proizvodnja klinkerja obratovala 179 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Vse emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v letu 2009 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Prav tako so bile pod zakonsko predpisanimi mejami vse emisije snovi v zrak (težke kovine, dioksini/furani, benzen) ki se merijo občasno.