Novice

Emisije Lafarge Cementa tudi v juniju bistveno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 7. julija 2009 – V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča javnost o izmerjenih emisijah. Tudi v mesecu juniju se je pokazalo, da so izmerjene emisije bistveno pod zakonsko dovoljenimi, kljub temu, da za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, kot za obratovanje naprav z uporabo klasičnih fosilnih goriv. V mesecu juniju je peč za proizvodnjo klinkerja obratovala 24 dni, v tem času pa so uporabili 600 ton gorljivih odpadkov in 129 ton odpadnih olj.

Poleg slovenskega dobavitelja, ki predeluje slovensko plastiko, Lafarge cement pridobiva del odpadne plastike od družbe ThermoTeam, ki je locirana v Avstriji, 5 km od slovenske meje. Med surovinami tega dobavitelja predstavlja pomemben delež tudi odpadna plastika iz Slovenije. Odpadna olja dobavljajo družbi izključno slovenska podjetja, vsa olja pa so zbrana in predelana v Sloveniji. V družbi Lafarge Cement ugotavljajo, da Slovenija v tem trenutku nima infrastrukture potrebne za predelavo lastnih odpadkov, zato se ti še vedno v glavnem odlagajo v naravi, ali pa jih odvažajo tuja podjetja, s čemer Slovenija zamuja priložnost ustvarjanja novih delovnih mest v okoljski industriji. Razlog za pomanjkanje tovrstne infrastrukture so pogosto tudi nasprotovanja javnosti postavitvam regijskih centrov z ravnanjem z odpadki, pa tudi projektom (so)sežiga, čeprav že 15.7. 2009 stopi v veljavo direktiva EU o prepovedi odlaganja gorljivih odpadkov v naravi, kar bo pomenilo, da bodo vsi odpadki morali biti predhodno obdelani.

Zaradi zaostrenih ekonomskih razmer ter ostre konkurence, ki ji Lafarge Cement Trbovlje zaradi nasprotovanja t.i. civilnih iniciativ in posledično dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljskega dovoljenja ni uspel v celoti slediti, so se na slovenskem trgu pojavili tuji proizvajalci cementa, kar pomeni manjši delež prodaje za trboveljsko cementarno. Zato so peč za proizvodnjo klinkerja v mesecu juniju ponovno ustavili in jo bodo predvidoma zagnali šele v zadnjem tednu julija. Od tega meseca naprej je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi on-line podatke o emisijah. Ker v teh dneh proizvodnja klinkerja ne obratuje, bo grafični prikaz meritev emisij prikazan ob ponovnem zagonu proizvodnje.


POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.d. TRBOVLJE ZA MESEC JUNIJ 2009
Poročilo pripravila: P. Kajič

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.

Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.

V mesecu juniju smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja). Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.
V mesecu juniju smo obratovali 24 dni, v tem času smo uporabili 600 ton gorljivih odpadkov in 129 ton odpadnih olj.

Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec junij 2009, ki se merijo trajno so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Dnevni podatki za mesec junij 2009 so bili:
 • prah: 9 mg/m3, najvišja vrednost je bila 12 mg/m3, zakonska vrednost je 37 mg/m3
 • SO2: je povprečna izmerjena mesečna koncentracija 2 mg/m3, najvišji dnevna izmerjena povprečna vrednost 5 mg/m3, zakonska vrednost je 32 mg/m3
 • NOx je bila povprečna vrednost 258 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 331 mg/m3, zakonska vrednost je 510 mg/m3
 • TOC je bila povprečna vrednost 71 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 90 mg/m3, zakonska vrednost je 127 mg/m3
 • HCl je bila povprečna vrednost 0,5 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 0,9 mg/m3, zakonska vrednost je 6,5 mg/m3
 • HF je bila povprečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 0,05 mg/m3, zakonska vrednost je 0,65

Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejoZ julijem bomo pričeli tudi z »on-line« prikazom trenutnih polurnih povprečnih vrednosti na naši spletni strani www.lafarge.si, kar bo omogočalo uporabnikom spletne strani direkten dostop do emisijskih podatkov, ki se merijo trajno.

SKLEP:
V mesecu juniju je proizvodnja klinkerja zaradi zaustavitev peči klinkerja obratovala 24 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu juniju 2009 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.