Novice

Vse emisije Lafarge Cementa v maju občutno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 22. junij 2009 - V aprilu je podjetje Lafarge Cement Trbovlje od Agencije RS za okolje prejel odločbo, ki družbi omogoča obratovanje in uporabo alternativnih goriv. V skladu z izdano odločbo je družba uspešno pričela z nadomeščanjem fosilnih goriv z alternativnimi. Njihovo uvajanje je potekalo v skladu z načrti in brez težav.

Naprave za proizvodnjo klinkerja, osnovne surovine za izdelavo cementa, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in jih obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov. Poročilo o emisijah v mesecu maju je pokazalo, da so vsi izpusti daleč pod zakonsko dovoljenimi normami. V Lafarge Cementu so se tudi odločili, da bodo zaradi številnih netočnih in zavajajočih informacij o emisijah podjetja, ki so jih nekateri posamezniki predstavljali javnosti, podatke o trajnem monitoringu emisij od sedaj vsak mesec posredovali vsem zainteresiranim, hkrati pa bodo v spletni strani www.lafarge.si javnosti na v kratkem voljo tudi dnevni podatki, ki se bodo osveževali na vsake pol ure. O možnosti spremljanja tekočih podatkov na spletni strani, bo družba javnost obvestila posebej.

Z investicijami v trenutno najboljše razpoložljive tehnologije si je družba Lafarge Cement odprla možnosti uporabe alternativnih goriv. Z njimi bodo nadomestili fosilna goriva. Z uporabo alternativnih materialov v proizvodnji družba reciklira odpadke drugih industrij, zmanjšuje količine odpadkov okolju in omejujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje. V Lafarge cementu so odločeni, da bodo ob skrbi za zaposlene tudi v prihodnje vlagali v razvoj proizvodnje, zmanjševanje obremenjevanja okolja in, kot je že dolgoletna tradicija, tudi v razvoj lokalnih skupnosti.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.d. TRBOVLJE ZA MESEC MAJ 2009

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V mesecu maju smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem pričeli z uporabo t.i. alternativnih (sekundarnih) goriv (t.j. gorljivi odpadki – odpadna plastika in odpadna olja), s katerimi nadomeščamo fosilna goriva (t.j. petrolkoks, premog in LKO). Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in jih obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.

Proizvodnja klinkerja zaradi planirane zaustavitve med 9.4.2009 do 8.5.2009 ni obratovala. Ko se je proces proizvodnje klinkerja stabiliziral, smo dne 11.5. 2009 izvedli prvo testiranje uporabe gorljivih odpadkov – odpadne plastike. Naslednji dan smo pričeli s kontinuirnim doziranjem gorljivih odpadkov – odpadne plastike. 13.5. smo izvedli prvo uporabo odpadnih olj, ki pa se po prvem testiranju dozira občasno.

V mesecu maju smo tako uporabili 266,3 ton gorljivih odpadkov in 50,4 ton odpadnih olj. Emisije snovi v zrak so se spremljale v skladu z zakonodajo. Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec maj 2009, ki se merijo trajno ter zakonske vrednosti so bile izpod zakonsko predpisanih. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Mesečni podatki za mesec maj 2009 so bili:
 • prah: mesečna povprečna vrednost 11 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 16 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 37 mg/m3
 • SO2: mesečna povprečna vrednost 6 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 10 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 32 mg/m3
 • NOx: mesečna povprečna vrednost 331 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 413 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 516 mg/m3
 • TOC: mesečna povprečna vrednost 70 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 90 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 129 mg/m3
 • HCl: mesečna povprečna vrednost 0,5 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 1,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 6,5 mg/m3
 • HF: povprečna mesečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 0,65 mg/m3
Graf 1: Mesečna povprečna vrednost relativno glede na zakonsko mejo (v %)
Sklep:

V mesecu maju je proizvodnja klinkerja zaradi zaustavitev peči klinkerja obratovala 24 dni. Po zagonu smo pričeli z uporabo t.i. alternativnih goriv in sicer gorljivih odpadkov – odpadne plastike in odpadnih olj.

Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile pod zakonsko dovoljenimi mejami in v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.