Novice

Gorivo v cementarnah, nevarnost v naravi

Trbovlje, 28. julija 2008 - Tudi v Sloveniji moramo strokovno pristopiti k iskanju takih načinov ravnanja z okoljem, ki so po sedaj znanih najboljših praksah najustreznejši za okolje in ljudi. Skladiščenje gum v gramoznicah, kot je postalo jasno z včerajšnjo ekološko katastrofo v Kidričevem, to zagotovo ni. V cementarnah gume uporabijo kot alternativna goriva, kjer sežig poteka nadzorovano, s popolnim izgorevanjem ob uporabi ustreznih čistilnih naprav. Na sosežig alternativnih goriv je pripravljen tudi Lafarge cement Trbovlje.

Dejstvo je, da je vožnja z avtomobili del vsakdana, , ki se ji prebivalci Zemlje ne bomo odpovedali, zato bi morala biti del vsakdana skrb za avtomobilske odpadke. ARSO ocenjuje, da so letne količine nastalih izrabljenih avtomobilskih gum v Sloveniji okrog 14.000 ton. To pomeni 14.000 ton v naravi nekontrolirano odložene potencialne nevarnosti za zdravje ljudi, ki se ji lahko z drugačnim pristopom popolnoma izognemo.

Številne študije, podkrepljene z meritvami, narejene v Evropi v zadnjih desetih letih so pokazale, da zamenjava dela fosilnih goriv z alternativnimi gorivi dodatno ne obremenjuje okolja. Emisije nekaterih snovi (kot npr. CO2) se celo znižajo. V vsakem primeru pa se s tem nadzorovano izognemo primerom ogrožanja zdravja prebivalstva, kot se je dogodil v okolici Ptuja v gramozni jami pri Lovrencu na Dravskem polju.

V primeru uporabe teh odpadkov kot alternativna goriva pa to ne pomeni samo preprečitev nastanka nevarnosti in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ampak tudi nadomestitev uporabe 14.000 ton fosilnih goriv, ki jih mora Slovenija uvažati iz tujine. S tem bi ohranili tudi fosilna goriva in pomembno prispevali k ohranjanju okolja ter zmanjševanju energetske odvisnosti Slovenije. Uporaba alternativnih virov pa pomeni samo ohranjanja okolja, temveč tudi povečanja dolgoročne konkurenčnosti narodnega gospodarstva in prihranek s stališča zmanjševanja količine odpadkov, saj odlaganje v naravi zaradi pomanjkanja ustreznih deponij postaja vse dražje, s čemer se ubada vedno več slovenskih občin.

Kot pravi predsednik uprave Lafarge Cementa Trbovlje Iztok Virant, je dejstvo, da bi se lahko izognili katastrofi, ki se je zgodila na deponiji avtomobilskih gum v primeru, če bi upoštevali dobre prakse upravljanja z odpadki, kot veljajo v EU, in bi presežek gum, v kolikor ga ne moremo reciklirati, uporabili kot alternativno gorivo v proizvodnem procesu cementa, ki je dokazano najbolj varen način odstranjevanja odpadkov z ustrezno energetsko vrednostjo. S tem bi naredili vsaj dvakrat dobro delo, saj bi po eni strani namesto fosilnih goriv, s proizvodnjo katerih se obremenjuje okolje, uporabili alternativna goriva, po drugi strani pa bi odstranili breme iz okolja. Z uporabo alternativnih goriv (kot npr. gume), se zmanjša odlaganje odpadkov na komunalnih in drugih deponijah in se tako preprečuje onesnaževanje podtalnice, samovžige, smrad, raznos v vetrovnem in deževnem vremenu …, zmanjša se uporaba neobnovljivih fosilni goriv in s tem emisije toplogrednih plinov, pridobljena energija pa se uporabi samo za proizvodnjo cementa.

Iztok Virant pojasnjuje: »Najbolj pomembno pa je, da v cementarnah zgorevalni proces poteka kontrolirano, pod stabilnimi pogoji, s popolnim zgorevanjem zaradi vpihovanja velikih količin zraka in z uporabo ustreznih čistilnih naprav ter stalnim merjenjem emisij. V nekontroliranih požarih, kot se je zgodil včeraj, pa prihaja do nepopolnega zgorevanja, zato se tvorijo strupene novi, ki prehajajo v ozračje ali pa pronicajo v tla in zastrupljajo podtalnico«

Zato ima uporaba alternativnih goriv v cementni industriji v obliki sosežiga v cementnih pečeh minimalne vplive na okolje, ravno zaradi naslednjih značilnosti:
  • zelo visokih temperatur sežiganja (1400 – 1500 ºC, plamen celo 2000 ºC),
  • daljšega je zadrževalnega časa (5 – 10 sekund),
  • zagotovljena je oksidativna atmosfera,
  • proces poteka v alkalnem okolju,
  • ni odpadnih produktov, ki bi dodatno obremenili okolje (ostaneta le pepel in žlindra),
  • vsi organski materiali, ki v sistem vstopajo, zgorijo, ali pa se razgradijo v osnovne anorganske komponente, ki niso nevarne.
Iztok Virant iz izkušenj Skupine Lafarge, ki po vsej Evropi uporablja alternativna goriva, pravi: »Proces uporabe in sosežiga gum je v tem primeru kontroliran in nenevaren za okolje. Raziskave uglednih strokovnjakov kažejo, da se z uporabo alternativnih goriv škodljiv vpliv na okolje ne poveča, nasprotno, z upoštevanjem vseh tehnoloških in varnostnih ukrepov se celo zmanjša. Dejstvo je, da so zakonsko predpisane vrednosti emisij pri uporabi alternativnih goriv celo nižje kot so predpisane emisije pri uporabi fosilnih goriv.« Zato je uporaba avtomobilskih gum, kot alternativa fosilnemu gorivu, v peči za žganje klinkerja najprimernejša različica termične obdelave tovrstnih odpadkov. Ob tem Iztok Virant poudarja: »V Lafarge Cementu Trbovlje smo zreli in pripravljeni na uvedbo rešitev v skladu s sodobnimi standardi in praksami Evropske unije, žal pa zaradi nepripravljenosti slovenskega okolja, ki se noče soočiti se z izzivi učinkovitega upravljanja z odpadki, dovoljenja za še nismo dobili. Ali bo okolje bolj pripravljeno zdaj, ko je jasno razvidno, kako ranljivi smo in kako nevarno je odlaganje v naravi? Upamo, da bo prevladal razum in se bomo ravnanja z lastnimi odpadki skladno z najboljšimi praksami lotili prej, kot nam bo za nevestno in površno ravnanje z naravo ta napisala račun.«

Več informacij:
Lafarge Cement Trbovlje, telefon: 03 565 24 00, 03 56 52 325 ali 030 300 626,
info@lafarge.si, andrej.sopotnik@cement-trb.lafarge.com, ali marija.petek@imeldaogilvy.si, www.lagarge.si.