Novice

Odločitev in presoja o izdaji okoljskega dovoljenja je v pristojnosti Agencije RS za okolje in prostor

Trbovlje, 23. 4. 2008 - V časniku Delo smo v petek, 18. 4. 2008, lahko prebrali prispevek z naslovom Zasavci na bolniškem dopustu dlje in zaradi težjih bolezni, kjer novinarka v uvodnem odstavku povzema izjavo vodje projekta o zdravju Zasavcev dr. Marka Vudraga z Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana. Dr. Vudraga trdi, da naj bi skupaj z dr. Rudijem Zupanom, zdravnikom v trboveljski bolnišnici, preprečila, da bi Lafarge Cement dobil okoljsko dovoljenje.

V Lafarge Cementu smo zaskrbljeni nad izjavo dr. Vudraga, kjer pravi, ˝ … da je doslej njemu in dr. Zupanu, zdravniku Splošne bolnišnice Trbovlje, uspelo preprečiti izdajo okoljskega dovoljenja za Lafarge Cement.˝ Ta stavek očitno kaže na nerazumevanje problematike in zakonodaje, ki velja na tem področju, zato želimo podati nekaj dejstev v zvezi s tem.

Slovenija si je pri prevzemanju EU zakonodaje določila tudi rok 31.10. 2007, v katerem bo uveljavila nova določila okoljske zakonodaje, obligatorna za vse članice EU. Ta rok je veljal za vse zavezance IPPC zakonodaji.

Okoljska zakonodaja EU v kontekstu okoljskega dovoljenja predvideva, da vsi okoljski zavezanci po IPPC direktivi v državi do tega roka pridobijo IPPC dovoljenje. S tem izkazujejo, da delujejo znotraj parametrov, ki jih določa EU. Ti parametri določajo vrednosti dovoljenih izpustov in vplivov na okolje, ki jih lahko ima posamezen industrijski obrat in ki ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi in okolja. Obrati oziroma tovarne, ki tem pogojem ne zadostijo, ne prejmejo okoljskega dovoljenja in morajo s svojo proizvodnjo prenehati. IPPC dovoljenje je torej hkrati tudi obratovalno dovoljenje.

Ker sodi tudi Lafarge Cement med zavezance za pridobitev okoljskega dovoljenja, smo v skladu z zakonodajo pripravili vlogo in jo naslovili na pristojno institucijo - Agencijo RS za okolje in prostor. To vlogo smo dopolnili z vsemi relevantnimi meritvami, ki jih za Lafarge Cement izvajajo s strani države pooblaščene institucije, ter drugimi dokumenti, ki dokazujejo, da so vsi naši vplivi na okolje znotraj zakonsko dovoljenih meja.

Od 31.10.2007, ko naj bi prejeli odgovor pristojnih institucij glede pridobitve IPPC dovoljenja, tega še nismo dobili. Vendar to pripisujemo objektivni naravi postopka, saj nismo edini, ki so v tem obdobju vložili dokumentacijo za pridobitev okoljskega dovoljenja. Zato predvidevamo, da je Agencija RS za okolje zelo obremenjena zaradi velike količine dokumentacije, ki jo mora pregledati. Hkrati pa tudi zakon o upravnem postopku določa pogoje, pod katerimi poteka postopek izdajo dovoljenj in v katerega se lahko vključijo tudi druge stranke kot stranke v postopku, kar zopet podaljša rok za pridobitev.

Zato kot edini argument, da okoljskega dovoljenja še nismo prejeli, lahko sprejmemo samo dejstvo, da je količina prejetih vlog na Agencijo RS za okolje tolikšna, da vsi vlagatelji še niso prišli na vrsto ter da sam proces dopušča določene zamike. Računamo, da bomo dovoljenje s strani pristojnega organa prejeli v kratkem, saj vse izmerjene vrednosti potrjujejo skladnost delovanja Lafarge Cementa z zakonodajo. Naj poudarimo, da je Agencija RS za okolje edini organ, ki lahko presoja o upravičenosti izdaje okoljskega dovoljenja. Nič drugega, razen objektivnih podatkov in meritev, na odločitve agencije ne more vplivati.

V Lafarge Cementu smo v preteklih letih izvedli obsežni sanacijski načrt v okviru katerega smo zgradili najsodobnejšo tehnologijo odpraševanja in čiščenja dimnih plinov. Samo v naprave za zmanjševanje vplivov na okolje smo investirali čez 17 milijonov evrov. S tem smo se pravočasno pripravili na uvedbo EU okoljske zakonodaje in še več - že danes dosegamo standarde, ki bodo v Evropi veljali leta 2011.

Naš cilj sta trajnostni razvoj in dolgoročna gospodarska stabilnost ter biti zanesljiv in močan partner lokalni skupnosti. Zato so vsi naši ukrepi namenjeni uresničevanju teh ciljev, saj je od njih odvisna tudi prihodnost nas kot podjetja in naših zaposlenih. Zavedati se je treba, da pomeni zavrnitev okoljskega dovoljenja tudi prenehanje dovoljenja za obratovanje in s tem posledično zaprtje tovarne in izguba delovnih mest, kar pa verjetno ni v nikogaršnjem interesu. Zato verjamemo, da dr. Vudrag ni imel tega v mislih, ko je omenjal pridobivanje okoljskega dovoljenja za Lafarge Cement ali pa je sklepal na osnovi netočnih podatkov o dejanskem stanju. Zlasti zaskrbljujoče pa je, če so to izjave, ki so izrečene s strani uslužbencev javnih zavodov, ki jim je celo zaupano neodvisno izvajanje raziskav.

V preteklih letih smo dosegli velik napredek na področju okoljskega varstva. Za vse tiste, ki se še spomnijo videza in vpliva stare trboveljske cementarne, pa z napredkom na področju varovanja okolja niso seznanjeni, so več kot vljudno vabljeni na naše dneve odprtih vrat. Posebej pa bomo veseli, če se nam bosta pridružila tudi dr. Vudrag in dr. Zupan, da se na lastne oči prepričata o naših korakih naprej.

Iztok Virant, predsednik uprave družbe Lafarge Cement

V vednost: Agencija RS za okolje, Ministrstvo RS za okolje in postor, župani občin Trbovlje , Hrastnik, Zagorje ob Savi