Vzdržna odvodnja padavinske vode

Z načrtovanjem ukrepov Vzdržne odvodnje padavinske vode (Sustainable Urban Drainage Systems), predvsem z zadrževanjem vode na mestu nastanka in s ponikanjem lahko dosežemo številne pozitivne učinke.

Učinkovito ponikanje
Z aktivnim in nadzorovanim ponikanjem padavinske vode na območju urbaniziranih površin bistveno zmanjšamo nevarnost popravljanja površinske vode, s čemer se varuje tako naravno kot pozidano okolje.

Zmanjševanje obremenitve obstoječih kanalizacijskih sistemov
Novi sistemi se lahko vključijo v obnovo obstoječe infrastrukture ali se vgradijo v kanalizacijske sisteme na območju novih stanovanjskih sosesk, na območju trgovskih centrov in industrijskih obratov. V primeru priključitve na obstoječi kanalizacijski sistem se zmanjša njegova pretočna obremenitev in s tem tudi zmanjša pretok na Čistilni napravi za komunalno odpadno vodo.

Izboljšanje kvalitete vode
Z zadrževanjem in ponikanjem se filtrira padavinska voda in s tem se zmanjšujejo stroški čiščenja vode. V tem oziru so najprimernejši vodoprepustni tlaki, saj se onesnaževala stekajo v drenažni sloj, kjer se filtrirajo, zadržijo in s časom razgradijo.

Zmanjšanje tveganja pomanjkanja vode

Usmerjanje padavin v naravni krogotok omogoča polnjenje podzemnih vodonosnikov, kar zmanjša tveganje pomanjkanja vode v sušnih obdobjih.

Prednosti za ljudi in okolje

Z ukrepi zadrževanja in ponikanja padavinske vode je možno zagotoviti stalen dotok sveže vode v jezera in vodne površine za različne namene, kar prinaša korist tako lokalnim skupnostim kot živalim in rastlinam.

Povečanje vrednosti nepremičnin

Stanovanjskim soseskam se z vgradnjo ukrepov Vzdržne odvodnje padavinske vode lahko poveča vrednost nepremičnin, če je pred tem obstajala večja nevarnost poplavljanja površinske vode.