Problemi klasičnih sistemov za odvodnjo površinske vode

Površinska padavinska voda se običajno odvaja v t.i. mešanih kanalizacijskih sistemih skupaj s komunalno odpadno vodo ali v ločenih kanalizacijskih sistemih. Poznamo nekaj ključnih problemov.

Poplavljanje površinske vode
Pri škodnih dogodkih zaradi poplav se pogosto ugotavlja, da objekti niso bili poplavljeni zaradi naraslih vodotokov pač pa zaradi površinske padavinske vode, ki se je stekala s tlakovanih površin oziroma iz preobremenjenih kanalizacijskih sistemov - mešanih ali ločenih. 
Razlog je preprost. Večina sistemov za odvod padavinske vode je načrtovanih tako, da vode čimprej speljejo z mesta, kjer so padle, do vodotokov ali kanalizacijskih sistemov. To pomeni, da kanalizacijski sistem v razmerah daljših in močnejših padavin hitro doseže meje svoje prevodne sposobnosti in zato začne poplavljati.
Stalna rast urbanega okolja ob uporabi neprepustnih materialov, skupaj z naraščajočim trendom lastnikov objektov, da travnike in vrtove nadomeščajo z urejevanjem krajine z uporabo gradbenih materialov, povečujeta pritisk na naše zastarele kanalizacijske sisteme. Naraščajoča potreba po gradnji novih domov za vedno večjo populacijo pa stvari samo še poslabšuje.

Slaba kvaliteta vode
Med tokom preko cest in pešpoti so meteorne vode zlahka onesnažene (kontaminirane) z bencinom, dizlom, težkimi kovinami, čistili in z ostalimi škodljivimi snovmi.

Visoki stroški vzdrževanja
V klasičnih sistemih za odvodnjavanje se sčasoma nabirajo manjši predmeti, sediment in druga onesnaževala. Vse to se zadržuje v jaških, ki jih je potrebno vzdrževati in redno prazniti.

Znižanje gladine podtalnice
Zaradi usmerjanja padavin neposredno v vodotoke ali odtoke in kanalizacijo se naravni vodonosniki obidejo, kar znižuje gladino podtalnice. To vodi do pomanjkanja vode in izsuševanja naravnih potokov in ribnikov. Znižanje podtalnice lahko vpliva tudi na temelje hiš, predvsem na območjih z glineno prstjo, ki se ob izsušitvi skrči.

Povečana nevarnost onesnaženja
Mešani kanalizacijski sistemu imajo pogosto razbremenilne odtočne kanale, preko katerih se presežne padavinske (mešane) vode odvedejo v vodotoke. V številnih primerih so razbremenjevanja še vedno izvedena brez zadrževalnih bazenov, v katerih bi se najbolj onesnažen del voda zadržal in po prenehanju naliva odvedel na čiščenje na čistilno napravo.